การนำเสนอผลงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถจัดส่งผลงานได้ทั้งแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ผลงานการพัฒนาระบบงานสำนักงาน

ผลงานการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ

การจัดส่งผลงาน

ผู้นำเสนอผลงานการพัฒนางานระบบสำนักงาน และระบบงานห้องปฏิบัติการ ต้องจัดทำเอกสาร ผลงานละ 2 รูปแบบ ดังนี้

1. เอกสารบทความผลงาน (จัดส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2567)

Oral Presentation

การจัดทำบทความเพื่อนำเสนอแบบ Oral Presentation

 • ✔️ขนาดกระดาษ ขนาด A4
 • ✔️ความยาวของบทความ ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4
 • ✔️จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

Poster Presentation

การจัดทำบทความเพื่อนำเสนอแบบ Poster Presentation

 • ✔️ขนาดกระดาษ ขนาด A4
 • ✔️ความยาวของบทความ ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4
 • ✔️จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

2. เอกสารการนำเสนอ (นำมาในวันนำเสนอผลงาน)

Oral Presentation

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอแบบ Oral Presentation

 • ✔️รูปแบบการนำเสนอ ให้เจ้าของผลงานที่ผ่านการพิจารณาตอบรับการตีพิมพ์จัดทำ การนำเสนอโดยโปรแกรม PowerPoint หรือคลิปวีดีโอแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน
 • ✔️ให้ผู้นำเสนอโหลดไฟล์ที่ใช้ในการนำเสนอ ในวันที่ 16 พ.ค. 2567 ณ จุดลงทะเบียนภายในเวลา 10.30 น.
 • ✔️กำหนดระยะเวลาในการนำเสนอ 10 นาที
 • ✔️ถาม-ตอบ 3 นาที

✔️ลำดับการนำเสนอรับได้ ณ จุดลงทะเบียน

Poster Presentation

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอแบบ Poster Presentation

 • ✔️รูปแบบการนำเสนอ ให้เจ้าของผลงานที่ผ่านการพิจารณาตอบรับตีพิมพ์ ให้จัดทำ Poster (แนวตั้ง กว้าง 80 ซม.xสูง 120 ซม.) จำนวน 1 แผ่น 
 • ✔️ผู้นำเสนอจัดพิมพ์โปรเตอร์ด้วยตนเอง และนำมาส่งให้ผู้จัดในวันที่ 16 พ.ค. 2567 ณ จุดลงทะเบียน (ผู้จัดจะดำเนินการติดโปสเตอร์ให้) และให้เตรียมการนำเสนอ หน้าโปสเตอร์ ตามกำหนดการ
 • ✔️กำหนดระยะเวลาในการนำเสนอและถามตอบ 10 นาที
 • ✔️ผังตารางการนำเสนอรับได้ ณ จุดลงทะเบียน