โรงแรมท็อปแลนด์

68/33 ถนนเอกาทศรฐ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-247800-4