ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ได้จัดตั้งขึ้น โดย มีสมาชิกบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 19 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของบุคลากรสายสนับสนุน โดยการจัดประชุมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การพัฒนางาน นวัตกรรม และการสร้าง องค์ความรู้ใหม่ โดยสามารถนำองค์ความรู้ และประสบการณ์ไปพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ การจัดประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงาน ประจำปี 2567 และยังเป็นโอกาสในการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อีกด้วย ทั้งนี้ การประชุมวิชาการ ศคภท. มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
   ✔️ เสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน
   ✔️ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน
   ✔️ นำเสนอผลงานการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน
   ✔️ สร้างเครือข่ายระหว่างสายงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด

จำนวนสถาบันที่เข้าร่วม

จำนวนผลงาน Oral

จำนวนผลงาน Poster

จำนวนผู้เกษียณอายุราชการ

เครือข่ายความร่วมมือ

คณะเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน