คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Tel. 055-963603

Email: psct2024@nu.ac.th

Website: https://www.pha.nu.ac.th